Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Làm thế nào để bắt đầu với nghề Business Analyst

Business Analyst là người chịu trách nhiệm tìm hiểu nhu cầu thay đổi của một doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp công nghệ để cải thiện các quy trình và hệ thống của doanh nghiệp đó. Vì vậy, BA có thể được hiểu là người kết nối giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận công nghệ, giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp tối ưu.

Advertisement