Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Những Kĩ Năng Quan Trọng Của Business Analyst

Vị trí phân tích nghiệp vụ ( Business analyst) là vị trí quan trọng, đòi hỏi cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.
Các BA không nhất thiết phải bắt đầu từ ngành học Công Nghệ Thông Tin nhưng bắt buộc phải có những kiến thức nền tảng của CNTT như phân tích thiết kế hệ thống, Database, Quy trình phần mềm, Test, UI/UX.

Advertisement